Privacy statement

Op deze pagina staat beschreven hoe RVC omgaat met uw privacy. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen aan privacy@rvc.nl.

RVC verwerkt persoonsgegevens (gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon), om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacy verklaring.
 • Wij verschaffen uw gegevens niet aan derden
 • U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren de keuzes die u ten aanzien van uw privacy maakt.
 • Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u eenvoudige mogelijkheden om uw gegevens en de keuze die u ten aanzien van uw privacy heeft gemaakt in te zien en aan te passen.
 • Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij beheren, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 • Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke bewaartermijnen.

Overzicht verwerkte gegevens, grondslag en beveiliging

Van onderstaande gegevens is RVC de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR). Dit houdt in dat RVC beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. RVC is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

1. Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers​​​​​​

 • Persoonsgegevens: volledige naam, geslacht, naam organisatie, functie, afdeling, e- mailadres(sen), telefoonnummer(s)
 • Grondslag voor de verwerking (AVG art.6.1 sub b): het uitvoering geven aan lopende overeenkomsten en precontractuele activiteiten met (potentiële) klanten en leveranciers.
 • Hoe komen we aan uw gegevens: via rechtstreekse contacten in het kader van RVC’s reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Beveiliging: Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De gegevens staan opgeslagen binnen RVC’s bedrijfsvoerings-systemen. Hier hebben alleen geautoriseerde personen binnen RVC toegang toe. Er wordt gebruik gemaakt van authenticatie op persoonsniveau. Daarnaast heeft het personeel van RVC bij de arbeidsovereenkomst getekend voor een geheimhoudingsverklaring.
 • Bewaartermijn: zo lang als nodig voor het uitvoering geven aan het contract, inclusief de termijn van post-contractuele verplichtingen

2. Gegevens van geadresseerden nieuwsbrief

 • Persoonsgegevens: e-mailadres(sen)
 • Grondslag voor de verwerking (AVG art.6.1 sub a): toestemming/aanmelden (“opt-in”) voor de nieuwsbrief.
 • Hoe komen we aan uw gegevens: via rechtstreekse contacten in het kader van RVC’s reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Beveiliging: Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De gegevens staan opgeslagen binnen RVC’s bedrijfsvoeringssystemen. Hier hebben alleen geautoriseerde personen binnen RVC toegang toe. Er wordt gebruik gemaakt van authenticatie op persoonsniveau.
 • Bewaartermijn: tot het moment dat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief (of tot u uw toestemming intrekt).

N.B.: het is mogelijk dat u zicht uitschrijft (“opt out”) voor de algemene nieuwsbrief, maar dat RVC uw persoonsgegevens blijft verwerken omdat u een klant of leverancier bent (categorie 1).

3. Gegevens van sollicitanten

 • Persoonsgegevens: volledige naam, geslacht, CV inclusief eventuele bijlagen, e- mailadres(sen), telefoonnummer(s)
 • Grondslag voor de verwerking (AVG art. 6.1 b): uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang: “informatie-uitwisseling t.b.v. mogelijke nieuwe overeenkomst”
 • Beveiliging: de gegevens staan opgeslagen op een afgeschermd deel van RVC’s bedrijfsnetwerk. Alleen leden van het RVC management team hebben hier toegang toe. Er wordt gebruik gemaakt van authenticatie op persoonsniveau.
 • Bewaartermijn: tot het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij RVC toestemming heeft gevraagd en gekregen om de gegevens langer te bewaren. In dat laatste geval worden de gegevens maximaal een jaar bewaard (waarna de gegevens worden vernietigd of er opnieuw toestemming wordt gevraagd).

4. Gegevens van personeel

De wijze hoe we personeelsgegevens verwerken conform de AVG verspreiden we intern aan onze personeelsleden. Het personeel kan de privacy verklaring nalezen via onze interne media kanalen.

5. Gegevens van bezoekers website: gebruik van cookies RVC maakt gebruik van cookies.

 • We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken en om ons webverkeer te analyseren. Met uitzondering van noodzakelijke cookies kan de gebruiker zelf aangeven welke cookies worden toegestaan.
 • Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
 • Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketingcookies hangen samen met het gebruik van YouTube en Google Analytics op onze website en worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Wij delen deze gegevens echter niet met externe partijen.

Van onderstaande gegevens is RVC niet de verwerkingsverantwoordelijke, maar heeft RVC wel verplichtingen vanuit de AVG:

 • Gegevens die in de software van RVC wordt verwerkt
 • RVC levert software aan haar klanten. Een zeer grote meerderheid van deze klanten betreffen ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Een kleine minderheid van de klanten betreft bedrijven en stichtingen.

De klant van RVC is de verwerkingsverantwoordelijke voor de in onze software verwerkte gegevens: onze software draait onder verantwoordelijkheid en beheer van onze klanten, RVC biedt geen hosting aan. Wel heeft RVC de mogelijkheid om via beveiligde verbindingen in te loggen op haar software. Doel hiervan is om werkzaamheden in opdracht van haar klanten te doen, te weten projectwerkzaamheden en serviceverlening. Ten behoeve van deze toegang tot de klantsystemen, heeft RVC verwerkersovereenkomsten met haar klanten.

Uw privacyrechten (indien RVC de verwerkingsverantwoordelijke is)

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Ook kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief en u kunt in uw browser instellen welke cookies wel of niet gebruikt mogen worden.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens RVC van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. RVC behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen Een verzoek tot inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens kunt u via e-mail indien bij RVC op het volgende e-mailadres: privacy@rvc.nl. Geef in de e-mail een duidelijke omschrijving van uw verzoek.

RVC is verplicht om te controleren dat de persoon die het verzoek indient, ook daadwerkelijk de persoon is op wie de gevraagde gegevens betrekking hebben. Om dit vast te stellen wij u enkele vragen om uw identiteit te controleren. Dit is alleen van toepassing bij een verzoek tot inzage, wijziging of aanvulling, niet bij het afmelden van de nieuwsbrief of bij het wijzigen van uw cookie- instellingen.

Heeft u hulp nodig? We helpen u graag!
Contact Mail
X
Lightbulb
Waar bent u naar opzoek? Afdelingen, deskundigen, behandelcentra en locaties
Niet het gewenste resultaat? Gebruik de algemene zoekfunctie. Zoekopdracht